side photo
Kiek kainuoja mūsų paslaugos?
Mūsų teisinių paslaugų įkainiai ženkliai mažesni nei Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R–85 patvirtintos rekomendacinės dokumentų rengimo kainos, nustatytos advokatams bei advokatų padėjėjams.
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO
ĮSAKYMAS
DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL CIVILINĖSE BYLOSE PRITEISTINO UŽMOKESČIO UŽ ADVOKATO AR ADVOKATO PADĖJĖJO TEIKIAMĄ TEISINĘ PAGALBĄ (PASLAUGAS) MAKSIMALAUS DYDŽIO PATVIRTINIMO
2004 m. balandžio 2 d. Nr. 1R–85
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 36–1340) 12 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos advokatų tarybos 2004m. kovo 26d. nutarimą:
1. T v i r t i n u Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1999m. lapkričio 15 d. įsakymą Nr. 315 „Dėl Rekomendacijų dėl užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą dydžio ir apskaičiavimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 98–2834).
TEISINGUMO MINISTRAS VYTAUTAS MARKEVIČIUS
PATVIRTINTA
Lietuvos advokatų tarybos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2004 m. kovo 26 d. nutarimu 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R–85DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL CIVILINĖSE BYLOSE PRITEISTINO UŽMOKESČIO UŽ ADVOKATO AR ADVOKATO PADĖJĖJO TEIKIAMĄ TEISINĘ PAGALBĄ (PASLAUGAS) MAKSIMALAUS DYDŽIO

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. šios rekomendacijos nustato civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo (toliau vadinama – advokatas) teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) (toliau vadinama paslaugos) maksimalų dydį.
2. Nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus:
2.1 bylos sudėtingumą;
2.2 teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą;
2.3 ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje;
2.4 būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta;
2.5 turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų);
2.6 teisinių paslaugų teikimo pastovumą ar pobūdį;
2.7 sprendžiamų teisinių klausimų naujumą;
2.8 kitas svarbias aplinkybes.
3. Advokato dėl atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos išlaidos, taip pat gyvenamosios patalpos nuomos ir kelionės išlaidos atlyginamos papildomai pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje. šios išlaidos iš šalies priteisiamos, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teismingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas.
4. Neatsižvelgiant į tai, kiek advokatų atstovauja (teikia paslaugas) šaliai, priteistino užmokesčio dydis negali viršyti šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio vienam advokatui dydžio, išskyrus tuos atvejus, kai kelių advokatų dalyvavimas yra būtinas.
5. Už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 procentų šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio.
6. Teismo ar kliento prašymu advokatas privalo pateikti detalizuotą užmokesčio skaičiavimo pažymą.


II. REKOMENDUOJAMI CIVILINĖSE BYLOSE PRITEISTINI UŽMOKESČIO UŽ ADVOKATO TEIKIAMAS TEISINES PASLAUGAS MAKSIMALŪS DYDŽIAI

7. Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga.
8. Už šias advokato teikiamas teisines paslaugas rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai yra:
8.1 už pareiškimą spręsti ginčą ne teisme, jeigu toliau byla nagrinėjama teisme – 0,35 (280 Lt);
8.2 už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį – 3 (2400 Lt);
8.3 už dubliką, tripliką – 1,75 (1400 Lt);
8.4 už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo 1,75 – (1400 Lt);
8.5 už atsakovo prieštaravimą dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo, už ieškovo atsiliepimą į atsakovo prieštaravimą – 1 (800 Lt);
8.6 už pareiškimą išduoti teismo įsakymą – 0,5 (400 Lt);
8.7 už skolininko prieštaravimą dėl kreditoriaus pareiškimo – 0,3 (240 Lt);
8.8 už prašymą atnaujinti procesą – 3 (2400 Lt);
8.9 už apeliacinį skundą – 3 (2400 Lt);
8.10 už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmos instancijos teisme – 2 (1600 Lt);
8.11 už atsiliepimą į apeliacinį skundą – 1,5 (1200 Lt);
8.12 už kasacinį skundą – 3,5 (2800 Lt);
8.13 už kasacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmos arba apeliacinės instancijos teisme – 2,5 (2000 Lt);
8.14 už atsiliepimą į kasacinį skundą – 2 (1600 Lt);
8.15 už atskirąjį skundą ar kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai – 0,5 (400 Lt);
8.16 už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą (išskyrus dokumentus, kuriais šalinami procesinių dokumentų trūkumai) – 0,12 (96 Lt);
8.17 už kiekvieną užklausimą renkant bylai reikalingus įrodymus – 0,012 (9,6 Lt);
8.18 už vieną atstovavimo valandą teisme – 0.15 (120 Lt);
9. Atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos, neįskaitant pertraukų ir vienoje byloje sumuojamas. Jeigu teisinių paslaugų tekimo suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda.
10. Už advokato teisinių paslaugų, nenumatytų šiose rekomendacijose, teikimą priteistino užmokesčio dydis nustatomas kaip už analogiškas teisines paslaugas, numatytas šiose rekomendacijose.
11. Teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo šių rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (pavyzdžiui, kai advokatas arba advokato padėjėjas teikia paslaugas itin sudėtingoje byloje ir pan.)